<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>春节倒计时</title>
</head>
<body>

<div>
  <h1><font color="ff0000"></font>
    <div class="text" style=" text-align:center;">
      <font color="ff0000">
        <img class="wp-smiley" src="https://cdn.qqsuu.cn/Gallery/denglong.gif" title="灯笼" alt="灯笼">春节倒计时
        <img class="wp-smiley" src="https://cdn.qqsuu.cn/Gallery/denglong.gif" title="灯笼" alt="灯笼">
      </font>
  </div></h1>
  <h3 id="title-1">
    <div class="text" style=" text-align:center;">2022年春节时间:2022年2月1日 星期五 农历正月初一
      <img class="wp-smiley" src="https://cdn.qqsuu.cn/Gallery/meigui.png" title="玫瑰" alt="玫瑰">
    </div>
  </h3>
  <h3 id="title-2">
    <div class="text" style=" text-align:center;">
      <img class="wp-smiley" src="https://cdn.qqsuu.cn/Gallery/taiyang.png" title="太阳" alt="太阳">距离2022年春节过年还有
      <img class="wp-smiley" src="https://cdn.qqsuu.cn/Gallery/89.png" >
    </div>
  </h3>
  <div><div class="text" style=" text-align:center;">
    <span id="t_d">00</span>
    <span id="t_h">00</span>
    <span id="t_m">00</span>
    <span id="t_s">00</span>
</div>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
  function getRTime(){
    var EndTime= new Date('2022/02/01 00:00:00'); //截止时间
    var NowTime = new Date();
    var t =EndTime.getTime() - NowTime.getTime();
    var d=Math.floor(t/1000/60/60/24);
    var h=Math.floor(t/1000/60/60%24);
    var m=Math.floor(t/1000/60%60);
    var s=Math.floor(t/1000%60);
 
    document.getElementById("t_d").innerHTML = d + " 天";
    document.getElementById("t_h").innerHTML = h + " 时";
    document.getElementById("t_m").innerHTML = m + " 分";
    document.getElementById("t_s").innerHTML = s + " 秒";
  }
  setInterval(getRTime,1000);
  </script>
版权声明:原创作品,未经允许不得转载,否则将追究法律责任。
本站资源有的自互联网收集整理,如果侵犯了您的合法权益,请联系本站我们会及时删除。
本站资源仅供研究、学习交流之用,若使用商业用途,请购买正版授权,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担。
本文链接:子佩工作室https://zptheme.com/5055.html
许可协议:《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权